Hitna medicinska pomoć

 

Telefon: 124
Fax: 058/ 210- 078
E-majl:dzfoca@gmail.com

Radno vrijeme: 24/7

PROCEDURA O PRUŽANJU HITNE MEDICINSKE POMOĆI PACIJENTIMA DOMA ZDRAVLJA FOČA

Opšte odredbe

 1. Usluge hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Foča pružaju se u ambulanti HP, kao i ostalim ambulantama koje se nalaze u prizemlju.
 2. Obavezu iz člana 1. imaju prioritetno radnici zaposleni u SHMP, a zatim svi ljekari porodične medicine, medicinske sestre timova porodične medicine, a u izuzetnim slučajevima svi radnici Doma zdravlja.
 3. Usluge HMP pruža radnim danom u periodu od 7-14 specijalista urgentne medicine, koji je i načelnik službe, a od 14-21 sat timovi porodične medicine prema rasporedu. U periodu od 21- 7 ujutro, kao i subotom nedjeljom i praznicima posao obavlja dežurna ekipa.
 4. Raspored iz člana 3. utvrđuje načelnik SHMP i u pismenoj formi dostavlja ga ljekarima porodične medicine. Ljekari su dužni da svoje planirano odsustvo najave 5 dana prije početka sljedećeg mjeseca.
 5. Pisani rasporedi iz člana 4. moraju biti istaknuti na vidnom mjestu i za to je odgovorna glavna sestra porodične medicine.
 6. Eventualne izmjene odobrava načelnik SHMP.
 7. Svi sačinjeni rasporedi dostavljaju se preko prijemne kancelarije DZ, kao službeni dokument.
 8. Izmjene u rasporedu šef službe može da odobri isključivo na pismeni zahtjev ljekara i dužan je da o tome donese pismenu odluku, koja ima karakter službenog dokumenta.
 9. U vanrednim slučajevima kada dežurno osoblje nije u stanju da odgovori potrebama HMP dužno je da obavijesti načelnika SHMP i zatraži pomoć. Po okončanju ove situacije, dežurno osoblje je dužno da o tome sačini pismeni izvještaj i preda ga direktoru.
 10. Pismeno obrazloženje iz člana 9. potpisuju svi članovi dežurne ekipe, a odgovorna osoba je dežurni ljekar.

Način rada

Obaveze medicinskih sestara/tehničara:

 1. Medicinska sestra u ambulanti HP dužna je da odmah po prijemu pacijenta pozove ljekara sa rasporeda na intervenciju i da u protokol unese: vrijeme poziva, vrijeme dolaska ljekara i vrijeme okončanja intervencije.
 2. Medicinska sestra u ambulanti HP dužna je da u slučaju upućivanja pacijenta na bolničko liječenje postupi po pisanoj odluci ljekara, te po potrebi pacijenta prati do bolnice.
 3. Vođenje medicinske dokumentacije, asistiranje ljekaru, aplikacija terapije isključiva su obaveza sestre u ambulanti HP.

Obaveze ljekara:

 1. Ljekari Pm dužni su da vode posebnu evidenciju o intervecijama u HP u Knjizi intervencija.
 2. Knjiga treba da sadrži slijedeće podatke:
  a) podatke o pozivu- vrijeme primljenog poziva, ime sestre koja je uputila poziv, vrijeme koliko je intervencija trajala;
  b) podatke o pacijentu– ime i prezime,broj protokola i dijagnozu.
 3. Nakon završene intervencije ljekar je dužan da napiše nalaz u medicinski karton. Tokom dežeurstava noću ili vikendom, kada medicinska dokumentacija nije dostupna, ljekar u HP nalaz upisuje na predviđeni obrazac koji će predati pacijentovom porodičnom ljekaru. Nalaz će sadržati lične podatke pacijenta, dijagnozu sa šifrom, terapijske postupke koji su sprovedeni, te podatke o upućivanju u bolnicu ili o datom davjetu za dalje liječenje.
 4. Ukoliko ljekar u HP nakon pregleda utvrdi da se ne radi o pacijentu koji zahtijeva HMP, neće započinjati liječenje, već će pacijenta uputiti da se javi svom porodičnom ljekaru, a u slučaju odsustva ljekaru zamjenskog TPM.
 5. Izuzetak od člana 17. su oboljenja i stanja, naročito u doba državnih praznika i vikenda kada bi odlaganje početka liječenja dovelo do značajnijeg pogoršanja zdravlja. U navedenim slučajevima započinje se liječenje i ordinira terapija do dana početka rada porodičnog ljekara.

Upućivanje na bolničko liječenje

 1. U svim slučajevima kada ljekar HP procijeni da je neophodno bolničko liječenje dužan je da pacijentu izda uputnicu u bolnicu u skladu sa planom mreže zdravstvenih ustanova.
 2. Upućivanje u drugu bolnicu moguće je samo na zahtjev pacijenta (člana porodice) uz pismeni pristanak za plaćanje svih troškova bolničkog liječenja i sanitetskog prevoza.U tim situacijama, na uputnici se stavlja „Upućen na lični zahtijev i saglasan sa plaćanjem troškova u punom iznosu“, ispod čega se upisuju ime i prezime pacijenta, broj lične karte, adresa i telefon, a pacijent se ispod podataka potpisuje.
 3. Pacijent se u bolnicu može uputiti uz obezbjeđenje sanitetskog prevoza vozilom DZ ili vlastitim prevozom
 4. Pacijent se može uputiti u bolnicu uz prevoz sanitetskim vozilom uz obaveznu pratnju medicinske sestre, u slučajevima neposredne životne opasnosti i to:
 • šok
 • teške povrede lokomotornog sistema sa i bez preloma
 • povrede glave sa komocijom i kontuzijom mozga
 • povrede trbuha sa oštećenjem unutrašnjih organa
 • teške opekotine
 • unutrašnje krvarenje
 • spoljašnje krvarenje koje ugrožava život
 • trovanje
 • akutni infarkt miokarda i moždani udar
 • teški poremećaji srčanog ritma
 • astmatični status
 • edem pluća
 • akutni bol u grudima koji traje duže od 15 minuta
 • akutna insuficijencija srca, jetre i bubrega
 • hipertenzivna kriza
 • gubitak svijesti
 • epistaksa
 • akutna, intenzivna glavobolja
 • povraćanje sa promjenom opšteg stanja
 • komatozna stanja
 • vanmaterična trudnoća
 • teške povrede grudnog koša sa otvorenim pneumotoraksom
 • akutni bol u abdomenu
 • epileptični status i febrilne konvulzije
 • psihijatrijski bolesnici u stanjima kada ugrožavaju sebe i okolinu
 • komplikacije u toku porođaja
 • komplikacije u trudnoći
 • aspiracija stranog tijela
 • retencija urina sa pretećom rupturom bešike