Centar za mentalno zdravlje

 

Telefon 058/ 220-180
E-mail:  cmzfoca@gmail.com

Radno vrijeme:
svaki radni dan od 7h do15h

________________________________________________________________________________________

 

Osnovni ciljevi Centra za mentalno zdravlje su prevencija mentalnih oboljenja, promocija značaja mentalnog zdravlja, liječenje i rehabilitacija osoba sa mentalnim poteškoćama.

U skladu sa postojećim članovima tima Centra za mentalno zdravlje –psihijatar, psiholog,logoped i medicinska sestra, pružaju se i sledeće usluge:

 • Psihijatrijski pregled i procjena
 • Psihodijagnostička procjena djece i odraslih (psihološko testiranje)
 • Individualna psihoterapija odraslih
 • Savjetovanje (djeca i odrasli)
 • Telefonske konsultacije
 • Sestrinski intervju
 • Logopedska procjena i tretman
 • Logopedsko savjetovanje porodice
 • Promotivno- preventivne aktivnosti
 • Psihoedukativni rad –sa korisnicima, članovima porodice i roditeljima djece. Pružanje informacija i podrške od strane svih članova tima
 • Koordinisana briga i niz drugih usluga

_____________________________________________________________________________________

Ko su korisnici Centra?

 • osobe sa mentalnim oboljenjima
 • osobe bez mentalnih oboljenja-preduzimljive, samoinicijativne osobe koje žele aktivno rješavati vlastite probleme i koje žele unaprijediti lični rast i razvoj
 • roditelji-staratelji djece, članovi porodice korisnika

U svakodnevnom radu, tretiraju se :

 • neurotski poremećaji
 • poremećaji raspoloženja
 • hronične duševne bolesti-psihoze
 • bolesti zavisnosti
 • svakodnevne životne teškoće

Psihoterapiju  primjenjuje  psiholog-transakciono analitički psihoterapeut, pod supervizijom  (Psihopolis Institut, Novi Sad) Odnosi se na rad sa osobama koje imaju mentalno oboljenje, ali i na rad sa klijentima koji imaju svakodnevne životne probleme.

Centar za mentalno zdravlje sarađuje sa službama u okviru Doma zdravlja -porodičnom medicinom, dječijim dispanzerom ,a i sa drugim ustanovama u lokalnoj zajednici –Centar za socijalni rad,vaspitno-obrazovne ustanove  i druge.  

Članovi tima Centra za mentalno zdravlje teže u radu uspostaviti odnos sa pacijentom prožet  uvažavanjem, poštovanjem i   povjerenjem.

Preglede možete zakazati putem navedenih kontakata, ali i u prostorijama Centra za mentalno zdravlje.

________________________________________________________________________________________

Mentalno zdravlje ne znači samo odsustvo mentalne bolesti već stanje fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Opšte zdravlje, a i mentalno zdravlje su bitna odrednica  kvaliteta života.